Pàgines

Garantia Juvenil

Informació i assessorament
Les primeres transicions entre sistema educatiu i el món laboral sovint són complicades. Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per combatre l'atur juvenil i té l’objectiu de facilitar aquesta transició, oferint assessorament i suport des de l’inici del procés a través d’una xarxa de professionals.

Inscripció a Garantia Juvenil
Per apuntar-te cal que t'adrecis al Club de Feina +16 a LA PIQUETA
Els dijous de 15.30 a 18 h

La Piqueta
c. Delger, 5
Telf. 93 862 70 25

Requisits d'accés al Garantia Juvenil:
  • Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
Entrevista inicial i acompanyament
Una vegada inscrit/a et citen per fer una primera entrevista. Reps un servei d’atenció personalitzada d’acollida i una primera identificació dels teus objectius professionals i les teves competències per assolir-los.

Itineraris
Després de l’entrevista, s'ofereix un itinerari que farà incidència en aquells aspectes que hagis de reforçar per assolir els objectius proposats.